Vállalati önkéntesség kutatás

Kutatás a hazai nagyvállalatok vállalati önkéntes tevékenységéről

 

Annak ellenére, hogy a vállalati önkéntesség, és a belőle kifejlődött karitatív csapatépítés, terjedő tendenciát mutat immár Magyarországon is, ezelőtt nem készült hazai kutatás a gyakorlatok feltérképezésére, és a hazai szakirodalom sem taglalja behatóan.

 

2010-ben ezért kvalitatív kutatást végeztünk 8 különböző szektorban tevékenykedő cég, ezen vállalatok 209 munkavállalója és 3 különböző érintetti csoport érdekeit képviselő fogadó szervezet körében, melynek fókuszában a hazai vállalatok önkéntes gyakorlata állt. A kutatás célja, hogy képet adjon különböző ágazatokban működő hazai cégek vállalati önkéntes tevékenységéről, előre meghatározott szempontok szerinti összehasonlításban. Azonosítsa a főbb érintetti csoportok (vállalat, munkavállalók, fogadó szervezetek) motivációit, valamint tapasztalataikat összegezze. A kutatás rávilágít, hogy a vállalati önkéntességet mindhárom vizsgált csoport hasznos kezdeményezésnek tartja. Az is megmutatkozik ugyanakkor, hogy a gyakorlatok sok helyütt kiforratlanok, és a vállalati önkéntesség számos formája még kiaknázatlan.

 

Vállalatok

A kutatás olyan nagyvállalatok gyakorlatának vizsgálatát öleli fel, amelyek rendelkeznek vállalati önkéntes programmal, és aktivitásukkal, vagy innovatív megoldásaikkal kitűnnek a versenytársak sorából. Az egyenként átlagosan 1 órás félig strukturált interjúkból kiderül, hogy a programok legnépszerűbb formája az önkéntes nap, melyet az összes megkérdezett vállalat szervez. Ennek során a résztvevők kétkezi, szakértelmet kevéssé igénylő munkát végeznek egy nevelési, vagy egészségügyi intézményben, játszótéren, közparkban, közigazgatási területen. A 8 vállalatból 2 alkalmazza tudatosan és irányítottan együttműködés-fejlesztési célok megvalósítására, karitatív csapatépítés formájában is a tevékenységet, ám ezek a kezdeményezések még kezdetlegesek. A szakmai tudásátadás csupán két vállalatnál szerepel az önkéntes programok sorában, holott a civil szervezetek számára ez lehet az egyik leghasznosabb szolgáltatás. Emellett adománygyűjtés, véradás és a munkavállalók által készített ajándékok is megjelennek, mint vállalati önkéntes tevékenység.

 

A legjellemzőbb támogatási forma a gyermekintézményekben végzett felújítási, karbantartási munkálatok körét öleli fel. Az alaptevékenység és a vállalati önkéntes gyakorlat között csak ritkán vagy részlegesen lelhető fel összefüggés, esetenként megvalósul azonban olyan program is, ahol az alaptevékenységgel egybevágó szakmai kompetenciák állnak egy társadalmi ügy szolgálatába. Sokkal jellemzőbb azonban, hogy a vállalati önkéntesség a stratégiában lefektetett alapelveket és célkitűzéseket támogatja, ám legtöbbjük általános, nem saját képükre formált programot bonyolít. Az utókövetésére nem fektetnek nagy hangsúlyt a vállalatok, így a célkitűzések megvalósulása is nehezen követhető, habár a cégek nyitottak munkavállalóik ötleteire. A megkérdezett vállalatok elsősorban a munkatársak tájékoztatását, a részvételre való ösztönzését, valamint elismerését tekintik a kommunikáció elsődleges feladatának.

 

A jövőben mindegyik vállalat folytatni kívánja vállalati önkéntes programjait. Ennek kapcsán a legfontosabb célkitűzések: a tevékenység új típusainak bevezetése, szakmai tudásátadást célzó programok elindítása, nagyobb részvételi arány elérése, magasabb szintű stratégiai beágyazottság megvalósítása, csapatkohéziós hatás kiaknázása, közösségi és civil kapcsolatok elmélyítése, valamint a programok utókövetése, mérése a résztvevő munkavállalók körében.

 

Munkavállalók

A 8 nagyvállalat 209 munkatársa töltötte ki a kérdőívet, mely az alkalmazottak vállalati önkéntes programokkal kapcsolatos attitűdjét vizsgálta. A válaszadóknak csupán 80 %-a vett már részt ilyen jellegű programban. A munkatársak az előnyök kapcsán a csapatkohéziós hatást emelték ki legnagyobb arányban (77 %), 75 %-uk a segítségnyújtással kapcsolatos jó érzést, míg 56%-uk előnyként értékelte, hogy a hétköznapitól eltérő aktivitást végezhet. A válaszadók 98 %-a véli úgy, hogy a vállalati önkéntes programok hatására változhat a résztvevők szemlélete. A preferált tevékenység tekintetében gyermekintézmények felújítása, valamint a tereprendezés a legnépszerűbb jelleg. A vállalati mozgatórugók kapcsán a munkavállalók kétharmada a cég jobb megítélésre való törekvését jelölte meg. Ugyanakkor kicsit több mint a megkérdezettek fele a csapatépítést, míg további 50 % az elkötelezettség növelését említik a legfőbb vállalati célok között.

 

Fogadó szervezetek

A fogadó szervezetekkel folytatott személyes interjúk alapján megállapítható, hogy nyitottak a for- és nonprofit szféra együttműködése iránt. Sokszor nehézséget jelent ugyanakkor a nagy létszámú önkéntes csoportok jellemzően fél-, egynapos foglalkoztatása. A kiszámíthatóság érdekében előnyben részesítik a hosszú távú együttműködést. Megítélésük szerint a csoportok jobb felkészültsége hatékonyabbá tehetné az együttműködést. A vállalati önkéntesek által végzett munkák nem minden esetben felelnek meg a fogadó szervezet minőségi elvárásainak, mely több szakember bevonásával talán orvosolható lenne. A vállalatok által kevéssé népszerű munkálatok gyakran kiemelkedő fontosságúak a fogadó szervezetek számára, lényeges tehát, hogy az önkéntesek az általuk végzett munka hasznosságának tudatában legyenek.

 

A kutatás az egyéni és a vállalati önkéntesek mind demográfiai, mind motivációs hasonlóságait is taglalja. A gyakorlatok elemzésénél szembetűnő, hogy nem csak az határozza meg az egyes vállalatok programjainak sikerességét, hogy milyen régóta van jelen a vállalati önkéntesség egy-egy cég életében, hanem az is, hogy milyen központi programokat, hogyan integrált működésébe az anyavállalat példája alapján.

 

További információ:

Völgyi Katalin

Outdoor Mission Kft.

Telefon: 30/3461-107

E-mail: volgyi@outdoormission.hu